Crveni Krst Beograd

Svetski dan borbe protiv tuberkuloze

Organizacije Crvenog krsta na opština obeležiće  ovaj datum iz Kalendara zdravnja predavanjima u srednjim školama, podelom materijala u zdravstvenim ustanovama, na prometnim mestima, obilasku i podeli pomoći u romskim naseljima i korisnicima narodnih kuhinja u saradnji sa pulmološkim službama i domovima zdravlja.

 Poruka javnosti

Svetski dan borbe protiv tuberkuloze, 24. mart,  dobar je povod da damo pregled ključnih dostignuća u okviru projekta kontrole tuberkuloze i podstaknemo  razgovor  o tome šta svako od nas može da da u borbi protiv ove bolesti. Zajedno sa Ministarstvom zdravlja RS shodno preporukama Stop TB partnerstva i ove godine Svetski dan borbe protiv tuberkuloze obeležićemo pod sloganom:

Otkriti-lečiti-izlečiti

Ovogodišnja poruka Stop TB partnerstva poziva zemlje da počnu aktivno da tragaju za tuberkulozom- mi to činimo poslednjih deset godina u partnerstvu sa Ministarstvom zdravlja RS. Crveni krst u Srbiji sa svojim partnerima sprovodi programe kontrole tuberkuloze i aktivno traga za obolelima u posebno osetljivim populacijama.

U ovom programu se dopunjuju sistem zdravstvene zaštite i zdravstveni sistem u celini kom pripada i civilni sektor koji u svom radu ne pravi paralelan sistem. Nacionalni protokoli za dijagnostiku, lečenje i kontrolu TB se poštuju i sve aktivnosti se koordinišu sa sistemom zdravstvene zaštite.

Da bi saradnici koji nisu lekari mogli nesmetano da pruže informacije o tuberkulozi, njenom lečenju, simptomima kao i odgovore na zablude koje postoje o tuberkulozi, na inicijativu saradnika sa terena, a uz stručnu pomoć ekspertskog tima Ministarstva zdravlja, sačinjen je „Priručnik za saradnike iz civilnog sektora u kontroli tuberkuloze“ u 2012. godini a naredne godine pripremljena je i distribuirana nova publikacija “Vodič za saradnike civilnog sektora u kontroli tuberkuloze”. Cilj izrade ove publikacije bio je da približi saradnicima opis poslova, načine realizacije konkretnih zadataka sa unapred definisanim postupcima za pojedine aktivnosti po pitanjima prevencije, dijagnostike i lečenja tuberkuloze posebno imajući u vidu definisanje aktivnosti koje organizacije civilnog sektora pružaju.

Glavni cilj rada na prevenciji i pomoći pri dijagnostici u populaciji korisnika narodnih kuhinja, seksualnih radnika i injektirajućih korisnika droga kao i među obolelim pripadnicima romske nacionalne manjine poseban napor ulaže se i u otkrivanje i podršku lečenju do izlečenja ljudima iz ovih posebno osetljivih grupa. Globalni fond za borbu protiv HIV-a tuberkuloze i malarije od 2010. godine podržava ove aktivnosti Crvenog krsta u Srbiji i njihova podrška traje do kraja juna ove godine.

Glavni pokazatelj uspešnosti sprovođenja programa borbe protiv tuberkuloze je stopa oboljevanja. Prema podacima iz 2013. godine stopa oboljevanja u Republici Srbiji je bila 17 novoobolelih na 100.000 stanovnika. Broj novobolelih od tuberkuloze na godišnjem nivou u Srbiji od 2003. godine konstantno opada i to zahvaljujući koordiniranom radu zdravstvenog sistema i civilnog sektora što treba održati u narednim godinama.

Time što se traga za tuberkulozom a ne čeka da se ona razvije i pasivno otkrije, moguće je rano otkrivanje novih slučajeva oboljevanja i  rano započinjanje lečenje. Na taj način se najefikasnije prekida lanac prenosa infekcije a broj oboljevanja opada. Većina obolelih od plućne tuberkuloze već posle 2 nedelje lečenja postaje nezarazna i bezopasna za okolinu.

Napor organizacija Crvenog krsta u Srbiji koje ulažu da se osobe koje imaju simptome tuberkuloze jave na pregled iz godine u godinu raste: u 2014. godini procenat osoba iz posebno osetljivih populacija koje su se javile lekaru je 78% i u odnosu na prethodnu godinu porastao je za 10% a što predstavlja ogroman napredak u odnosu na sam početak i 2011. godinu kada je taj procenat jedva iznosio 10% (u svim osetljivim populacijama kod kojih se traga za tuberkulozom) .

Organizacije Crvenog krsta u Srbiji u daju podršku programu kontrole tuberkuloze u tri ključna segmenta projekta:

  • aktivnom traganju za obolelima među korisnicima narodnih kuhinja,
  • omogućavanju osobama iz kontakta obolelog pripadnika romske nacionalnosti da budu obuhvaćeni pregledom u pneumoftiziološkoj službi,
  • pružanjem podrške direktno opserviranoj terapiji osobama koje su siromašne a na ambulantnom lečenju.

Takođe, u saradnji sa Crvenim krstom, nevladine organizacije iz Beograda, Niša, Novog Sada i Kragujevca sprovode aktivno traganje za obolelima među seksualnim radnicima i injektirajućim korisnicima droga u ova 4 grada.

Uloga saradnika iz civilnog sektora u kontroli tuberkuloze je višestruka: da da pravu informaciju i podršku osobama koje imaju simptome tuberkuloze, da ih podrži u tome da se jave svom lekaru, da ih osnaži da se svoje terapije pridržavaju do izlečenja i da pruži podršku zdravstvenom sistemu u otkrivanju novoobolelih.

Prošle godine, ovim povodom sprovedena je anketa o znanju, stavovima i ponašanjima građana sa aspekta ove bolesti. Ovu anketu su sprovele 52 organizacije Crvenog krsta u Srbiji na uzorku od 2.882 punoletne osobe.

Istraživanje je pokazalo da 2/3 anketiranih građana zna koje su preventivne mere, 4/5 anketiranih građana zna da je najbolja prevencija tuberkuloze rana dijagnostika i lečenje obolelog. Iako 3/5 anketiranih smatra da je dobro informisano o zdravstvenim rizicima ipak 3/4 njih retko ili nikada ne ide na preventivne zdravstvene preglede. Ima građana koji ne znaju da je tuberkuloza izlečiva bolest (1/5) a 1/3 ne zna da se plućna tuberkuloza prenosi vazduhom i izjavljuje da ne smatra da je dovoljno informisana.

Ovo istraživanje predstavljeno je na godišnjem sastanku projekta Crvenog krsta Srbije, 8. maja 2014. godine.

 Crveni krst Srbije

Kviz o Crvenom krstu