Cover programa borba protiv trgovine ljudima

Crveni krst Srbije

Uloga Crvenog krsta u programu borbe protiv trgovine ljudima


 29. oktobar 2020.


Crveni krst Srbije svoju ulogu u borbi protiv trgovine ljudima zasniva na misiji Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, koja određuje mandat nacionalnog društva-da olakšava patnju ljudi ma gde se ona pojavila. Nesumnjivo je da ljudi koje su žrtve trgovine ljudima pate i da im je pomoć neophodna.

Osnovni i najvažniji način delovanja Crvenog krsta Srbije je prevencija, u nastojanju da se spreči uvlačenje ljudi u lanac trgovine ljudima. To podrazumeva edukaciju pojedinaca i grupa da prepoznaju problem, njegove pojavne oblike i raznolike načine za uvlačenje ljudi u lanac trgovine ljudima.

Načini delovanja Crvenog krsta:

  • Prevencija putem edukacije potencijalnih žrtava osoba

               koje mogu doći u kontakt sa žrtvama

  • Direktna pomoć žrtvama putem fonda za hitne slučajeve
  • Zalaganje za sprečavanje trgovine ljudima i ublažavanje patnje žrtava – kao član Republičkog tima

Ciljne grupe sa kojima radimo su:

  • Deca (u školama, bez roditeljskog staranja, sa lakom intelektualnom ometenošću, korisnici narodnih kuhinja, žrtve nasilja u porodici)
  • Mladi (tinejdžeri i studenti )
  • Odrasli (nezaposleni, roditelji, lekari i medicinsko osoblje, radnici socijalne službe, učitelji, profesori – mogući kontakt sa potencijalnim žrtvama)
  • Marginalizovane grupe (Romi, izbeglice i interno raseljena lica )

 

Trgovina ljudima, kao oblik modernog ropstva je zloupotreba ljudskih bića i povreda njihovih osnovnih ljudskih prava, radi sticanja materijalne koristi.

Trgovina ljudima je ozbiljan društveni problem, zločin protiv čovečnosti i teška povreda ljudskih prava. Reč je o globalnom fenomenu koji, na različite načine, pogađa ceo svet.