Crveni Krst Beograd

Difuzija

Difuzija međunarodnog humanitarnog prava i Osnovnih principa Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca je tradicionalna aktivnost u Međunarodnom pokretu Crvenog krsta i Crvenog polumeseca i većina nacionalnih društava , među kojima i Crveni krst Srbije , već dugi period vremena difuziji posvećuju dosta pažnje. Štaviše, uglavnom su nacionalna društva nosioci difuzije u svojim državama, a ne retko i jedini koji se njome bave.

Difuzija ( eng.dissemination;franc.diffusion) znači širenje, ali podrazumeva širenje ne u materijalnom smislu, nego širenje ideja, kulture, znanja. U tom smislu, taj termin znači: širenje znanja o međunarodnom humanitarnom pravu, o osnovnim principima Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i crvenog polumeseca, promociju, zastupanje i širenje ideja koje su sadržane u njima.
Iz ovako određenog pojma difuzije, neposredno proizlazi i predmet difuzije: to su međunarodno humanitarno pravo i Osnovni principi.

Kviz o Crvenom krstu